ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a www.equusline.hu weboldal használatára és az online áruház szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó feltételeket tartalmazza. Vásárlása véglegesítése során az „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” választógomb bejelölésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a www.equusline.hu használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, vásárlási feltételeket, adatkezelési elveket és annak valamennyi feltételével egyetért! Amennyiben az Általános Szerződéses Feltételekkel nem ért egyet, úgy a rendszert nem használhatja!

Üzemeltető adatai:

A www.equusline.hu online áruházat az Ab-Original Kft (A továbbiakban, mint „Szolgáltató”) üzemelteti. Székhelye és számlázási címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos utca 31. Adószám: 2750441-2-08 Cégjegyzék szám: 08-09-009998 bejegyezve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróságnál. E-mail: info@equusline.hu Számlavezető bank: Duna Takarékszövetkezet Bankszámlaszám: 58600252-11138659 A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@equusline.hu Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az online áruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Szolgáltató weblapján www.equusline.hu és aldomainjein, valamint társdomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.equusline.hu weboldal ÁSZF aloldalon.

 1. A szolgáltatás igénybevétele
  1. A megrendelések leadása a www.equusline.hu online áruházban elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.equusline.hu webcímen. A rendelések leadásához nem szükséges az online áruházba regisztrálni. Ezen kívül a rendelések leadhatók még e-mailen is. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A megrendelés leadása után a rendszer automatikus visszaigazolást küld a rendelésről. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a megadott adatok módosítására, a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A www.equusline.hu honlap használata során létrejövő szerződések nyelve a magyar, és az ily módon létrejött szerződések – a webáruházban történő vásárlás során kötött szerződések kivételével – nem minősülnek írásban létrejött szerződésnek, azokat az Üzemeltető nem iktatja. A www.equusline.hu online áruházban történő vásárlás során létrejött szerződést a Felek távollévők között létrejött szállítási szerződésnek tekintik. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra nem kerül és utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető.
  2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és helyettesítő terméket ajánlhat fel a számára.
  3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.
  4. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. A www.equusline.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
  5. Az online áruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget az online áruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
  6. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.equusline.hu oldalon a Vásárlási Feltételek menüpontban olvashatóak. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak Forintban értendők, tartalmazzák a törvényileg előírt Áfát, de nem tartalmazzák a kiszállítás díját. Külön csomagolási díj nem kerül felszámításra.
  7. A felhasználó teljes körű szavatosságot vállal a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike nem felelt meg a valóságnak, és ebből Szolgáltatót bármilyen kár éri a felhasználó köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen.
 2. Egyéb rendelkezések
  1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
  3. A felhasználó jogosult önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
  4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
  5. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
  6. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, ill. telefonon történik, az info@equusline.hu címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a 06 30 226 9956 telefonszámon.
  7. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 3. Elállási jog
  1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
  2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
  4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
  5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
  6. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót az Equusline márkanevű termékek esetén, amennyiben a terméket Felhasználó kibontotta, a termék csomagolása nem sértetlen, a védőfóliát vagy záró szalagot eltávolította.
  7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
   1. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   2. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
  8. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
  9. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a teljes kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
  10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; amennyiben e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
  11. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
  12. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.

  A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatályos állapotban itt érhető el. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd: A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet.

 4. Jótállás, szavatosság
  1. Felhasználó az online áruházat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  3. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  4. Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az online áruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  6. Ingó dolog hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  7. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  8. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  9. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  10. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
  11. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 5. A szavatossági igény esetén történő eljárás
  1. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
  2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
  3. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
  4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
  5. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
  6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
  7. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 6. Vegyes rendelkezések
  1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
  2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
  4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 7. A panaszkezelés rendje
  1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
  2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
  3. Az írásbeli panaszt az online áruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 8. Adatvédelem
  1. A weboldal adatkezelési tájékoztatója: Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk. A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, anélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.
 9. Egyéb rendelkezések
  1. A jelen Szabályzat 2014. augusztus hó 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  2. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett online áruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az online áruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az online áruház tartalmának megtekintésére.
  3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot az online áruház, a weboldal, annak aloldalai és társdomainjei, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldalterjesztésének tekintetében. Tilos az online áruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
  4. Az Üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló közzétételi kötelezettségének az Üzemeltető a honlapon elhelyezett és bárki számára hozzáférhetővé tett vásárlás rovatban tesz eleget.
  5. A www.equusline.hu honlap használata során létrejött szerződések tartalmára, a Felek jogaira és kötelezettségeire a Magyarország joga irányadó. A www.equusline.hu honlap használata során létrejött szerződésekkel összefüggő jogviták elbírálására a Felek alávetik magukat az illetékes jogi szerveknek.
  6. Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlap, illetve, a Szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ez a rendelkezés nem érinti a webáruházban történő vásárlás során már létrejött szerződések alapján fennálló jogviszonyok tartalmát.
  7. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával együtt elfogadja és elismeri az Üzemeltető adatvédelmi nyilatkozatát is, amely a honlapon bárki számára szabadon hozzáférhető és megismerhető.
  8. Az Üzemeltető által fenntartott kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A www.equusline.hu honlapon található kiszállítási árak azonban nem érvényesek a Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítások esetén. Minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére, hogy a rendszer automatikus visszaigazolást is küldhet, külön szállítási megállapodás részét képezheti.
  9. Az Üzemeltető nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a webáruházhoz való internetes csatlakozás miatt következett be!
  10. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a webáruház működtetését mindig az aktuális érvényben lévő törvényi szabályozásnak megfelelően végzi.
  11. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.) számú Korm. rendelet szabályai az irányadók.
  12. A Szolgáltató által a honlapon közzétett, a Szolgáltató cégének, anyacégének logója, valamint az általa forgalmazott termékek logója, továbbá a honlap  tartalma – különös tekintettel annak domain nevére, a honlapon alkalmazott szerkesztési elvekre, eljárásokra,  a honlap külső arculatára – illetve a Szolgáltató által alkalmazott szlogenek, továbbá a honlapon a Szolgáltató által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag szerzői jogi, védjegyoltalmi illetve iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás. Ezen alkotások a Szolgáltató, annak tulajdonosa szellemi tulajdonát képezik vagy azok felhasználására a Szolgáltató szerzett jogot. Az előbbi felsorolt tartalmak a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatához a Szolgáltató hozzájárul, azonban minden olyan felhasználás, mely ezen mértéket meghaladja, így különösen a kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítés, valamint többszörözés a Szolgáltatónak, vagy ha a szellemi tulajdonjog jogosultja eltérő személy, akkor a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában nem használhatók fel.
  13. Az equusline.hu domain név a Szolgáltató javára bejegyzett domain név, amelynek alkalmazása, felhasználása a Szolgáltatóra történő hivatkozás kivételével csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Mosonmagyaróvár, 2014-08-01

hu_HUHungarian