VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") stanovujú podmienky používania webovej stránky www.equusline.hu a služieb internetového obchodu. Zaškrtnutím políčka "Prečítal som a súhlasím s VOP" pri finalizácii nákupu vyhlasujete, že ste sa oboznámili s VOP, nákupnými podmienkami, zásadami správy údajov a súhlasíte so všetkými podmienkami www.equusline.hu pre používanie webovej stránky a jej služieb. Ak nesúhlasíte s obchodnými podmienkami, nesmiete systém používať!

Podrobnosti o prevádzkovateľovi:

A www.equusline.hu internetový obchod prevádzkuje spoločnosť Ab-Original Ltd (ďalej len "poskytovateľ služieb"). Sídlo a fakturačná adresa. E-mail: info@equusline.hu Číslo bankového účtu: 58600252-11138659 Kontaktné údaje poskytovateľa služieb, pravidelne používaná e-mailová adresa na komunikáciu so zákazníkmi: info@equusline.hu Tento dokument sa nepodáva, uzatvára sa len v elektronickej podobe, nie je písomnou zmluvou, je napísaný v maďarskom jazyku, neodkazuje na kódex správania. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa prevádzky internetového obchodu, objednávania a doručovania nás kontaktujte na uvedených kontaktných údajoch. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na webové stránky poskytovateľa služieb www.equusline.hu a jeho subdomény a spoludomény. Tieto VOP sú trvalo k dispozícii na www.equusline.hu na podstránke s podmienkami používania na webovej stránke.

 1. Ako používať službu
  1. Ak chcete zadať objednávku, kontaktujte www.equusline.hu online obchod je možné uskutočniť elektronicky prostredníctvom internetu na adrese www.equusline.hu na webovej stránke. Na zadanie objednávky v internetovom obchode sa nemusíte registrovať. Okrem toho môžete objednávky zadávať aj e-mailom. Poskytovateľ služieb zasiela používateľom informácie o objednávkach aj elektronickými prostriedkami. Po odoslaní objednávky systém zašle automatické potvrdenie objednávky. Pred zadaním objednávky má používateľ možnosť upraviť poskytnuté údaje prepísaním a opravou zmenených údajov. Jazykom zmlúv uzatváraných prostredníctvom webovej stránky www.equusline.hu je maďarský jazyk a takto uzatvorené zmluvy - s výnimkou zmlúv uzatvorených počas nákupu v internetovom obchode - sa nepovažujú za písomné zmluvy a prevádzkovateľ ich neeviduje. A www.equusline.hu zmluva uzatvorená počas nákupu v internetovom obchode sa považuje za zmluvu o doručení tovaru medzi zmluvnými stranami na diaľku. objednávka sa považuje za zmluvu uzatvorenú na internete, ktorá však nebola podpísaná, jej obsah sa nearchivuje a nie je prístupný ani neskôr vyhľadateľný.
  2. Ak objednaný výrobok nie je k dispozícii, poskytovateľ služieb o tom bezodkladne informuje zákazníka a môže mu ponúknuť náhradný výrobok.
  3. Zákonná úprava uplatňovania práva na odstúpenie od zadaných objednávok je obsiahnutá vo vládnom nariadení 17/1999 (II.5).
  4. Zodpovednosť predávajúceho za záruku a garanciu sa riadi Občianskym zákonníkom a vyhláškou 49/2003 (VII.30.) GKM. A www.equusline.hu vynakladá maximálne úsilie na to, aby informácie zobrazené na jej stránkach (cena, dostupnosť, popis atď.) boli čo najpresnejšie. Zodpovednosť poskytovateľa služieb za prípadné chyby sa riadi ustanoveniami vládneho nariadenia 17/1999 (II.5) a Občianskeho zákonníka.
  5. Poskytovateľ služieb v internetovom obchode podrobne zobrazí názov a opis výrobku a zobrazí fotografiu výrobku. Obrázky zobrazené na technických listoch výrobku sa môžu líšiť od skutočných a môžu byť použité ako ilustrácie. Nemôžeme niesť zodpovednosť za prípadný nesúlad medzi obrázkom zobrazeným v internetovom obchode a skutočným vzhľadom výrobku.
  6. Ďalšie podmienky používania služieb poskytovaných poskytovateľom služieb sú. www.equusline.hu na stránke Podmienky nákupu sú k dispozícii v ponuke. Zobrazené ceny výrobkov sú v HUF, zahŕňajú DPH podľa zákona, ale nezahŕňajú poplatky za doručenie. Za balenie sa neplatí žiadny príplatok.
  7. Používateľ preberá plnú zodpovednosť za správnosť údajov poskytnutých pri registrácii. Ak sa následne ukáže, že niektoré údaje poskytnuté používateľom nie sú pravdivé, a poskytovateľovi služieb v dôsledku toho vznikne škoda, používateľ nesie plnú zodpovednosť voči poskytovateľovi služieb a poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo požadovať od používateľa náhradu škody.
 2. Ostatné ustanovenia
  1. Systém poskytovateľa služieb môže zhromažďovať údaje o činnosti používateľov, ktoré nemožno spájať s inými údajmi poskytnutými používateľmi pri registrácii, ani s údajmi vytvorenými používaním iných webových stránok alebo služieb.
  2. Poskytovateľ služieb je oprávnený zasielať používateľovi newsletter alebo inú poštu za predpokladu, že používateľ s tým vopred jasne, výslovne a dobrovoľne súhlasil poskytnutím príslušných údajov pri registrácii. Poskytovateľ služieb nie je povinný overovať, či údaje, ktoré používateľ poskytol pri registrácii alebo inak pri udelení súhlasu, sú pravdivé alebo správne.
  3. Používateľ má právo svoj dobrovoľný súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade poskytovateľ služieb po odvolaní súhlasu nebude používateľovi zasielať žiadne ďalšie informačné bulletiny ani inú reklamnú poštu a vymaže údaje používateľa z údajov používateľov prihlásených na odber informačných bulletinov.
  4. Poskytovateľ služieb sa považuje za viazaného Etickým kódexom Maďarskej asociácie reklamy a Asociácie maďarských poskytovateľov obsahu. kód.
  5. Recenzie a iné súvisiace názory na produkty vždy odrážajú názor používateľov a poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za ich obsah. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo vymazať všetky recenzie, ktoré sú v rozpore s verejným vkusom, obchodnými záujmami alebo zákonom.
  6. Sťažnosti spotrebiteľov možno podávať písomne alebo telefonicky na adrese. info@equusline.hu a na zákazníckom servise poskytovateľa služieb v jeho sídle na čísle 06 30 226 9956.
  7. Otázky neupravené týmito pravidlami a výklad týchto pravidiel sa riadia maďarským právom, najmä pokiaľ ide o príslušné ustanovenia zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku (ďalej len "občiansky zákonník") a zákona CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti (Elker. tv.). Záväzné ustanovenia príslušných právnych predpisov sa na zmluvné strany vzťahujú bez osobitného ustanovenia.
 3. Právo na odstúpenie od zmluvy
  1. V súlade s ustanoveniami vládneho nariadenia 17/1999 (II.5.) o zmluvách na diaľku, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a vládneho nariadenia 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi môže používateľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia objednaného výrobku bez uvedenia dôvodu a vrátiť objednaný výrobok. V prípade absencie tejto informácie je Používateľ oprávnený uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy do uplynutia 1 roka.
  2. Lehota na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď používateľ alebo tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú určil používateľ, prevezme tovar.
  3. Náklady na vrátenie výrobku musí znášať spotrebiteľ a spoločnosť sa nezaviazala, že ich bude znášať.
  4. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa používateľovi neúčtujú žiadne náklady okrem nákladov na vrátenie výrobku, ale poskytovateľ služieb môže požadovať náhradu materiálnej škody spôsobenej nesprávnym používaním.
  5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na používateľa v prípade výrobku, ktorý nie je prefabrikovaný, ktorý bol vyrobený na základe pokynov alebo na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, alebo v prípade výrobku, ktorý je jednoznačne prispôsobený spotrebiteľovi.
  6. Používateľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v prípade výrobkov so značkou Equusline, ak bol výrobok používateľom rozbalený, obal výrobku nie je neporušený, ochranná fólia alebo tesniaca páska bola odstránená.
  7. Spotrebiteľ nemôže uplatniť ani svoje právo na odstúpenie od zmluvy:
   1. pre zapečatené výrobky, ktoré sa po otvorení po doručení nemôžu vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov;
   2. v súvislosti s výrobkom, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po preprave neoddeliteľne zmiešaný s inými výrobkami.
  8. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na podnikateľa, t. j. osobu, ktorá koná v rámci svojho povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikateľskej činnosti.
  9. Poskytovateľ služieb vráti používateľovi celú zaplatenú sumu vrátane poplatku za doručenie bezodkladne po vrátení výrobku v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi, najneskôr však do 14 dní.
  10. Vrátenie peňazí sa uskutoční rovnakým spôsobom platby, aký bol použitý pri pôvodnej transakcii, pokiaľ používateľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby, za predpokladu, že používateľovi nevzniknú v dôsledku použitia tohto spôsobu vrátenia peňazí žiadne dodatočné náklady.
  11. Ak chce používateľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môže tak urobiť písomne alebo telefonicky na jednom z kontaktných údajov poskytovateľa služieb. V prípade písomného oznámenia poštou sa bude brať do úvahy dátum odoslania a v prípade telefonického oznámenia dátum telefonického oznámenia. V prípade oznámenia poštou bude Poskytovateľ služieb akceptovať oznámenie ako doporučený list alebo balík. Používateľ môže vrátiť objednaný výrobok poskytovateľovi služieb poštou alebo kuriérskou službou.
  12. Používateľ musí venovať osobitnú pozornosť správnemu používaniu výrobku, pretože je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym používaním! Do tridsiatich dní od vrátenia výrobku vráti poskytovateľ služieb kúpnu cenu výrobku na bankový účet, ktorý poskytol používateľ.

  Vládny dekrét 17/1999 (II.5.) o zmluvách na diaľku v platnosti tu Otázky, ktoré nie sú zahrnuté v tomto dokumente, nájdete v oznámení Komisie o zmluvách na diaľku. Vládny dekrét 17/1999 (II. 5.).

 4. Záruka, garancia
  1. Felhasználó az online áruházat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  3. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  4. Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az online áruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  6. Ingó dolog hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  7. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  8. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  9. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  10. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
  11. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 5. A szavatossági igény esetén történő eljárás
  1. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
  2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
  3. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
  4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
  5. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
  6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
  7. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 6. Vegyes rendelkezések
  1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
  2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
  4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 7. A panaszkezelés rendje
  1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
  2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
  3. Az írásbeli panaszt az online áruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 8. Adatvédelem
  1. A weboldal adatkezelési tájékoztatója: Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk. A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, anélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.
 9. Ostatné ustanovenia
  1. A jelen Szabályzat 2014. augusztus hó 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  2. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett online áruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az online áruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az online áruház tartalmának megtekintésére.
  3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot az online áruház, a weboldal, annak aloldalai és társdomainjei, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldalterjesztésének tekintetében. Tilos az online áruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
  4. Az Üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló közzétételi kötelezettségének az Üzemeltető a honlapon elhelyezett és bárki számára hozzáférhetővé tett vásárlás rovatban tesz eleget.
  5. A www.equusline.hu honlap használata során létrejött szerződések tartalmára, a Felek jogaira és kötelezettségeire a Magyarország joga irányadó. A www.equusline.hu honlap használata során létrejött szerződésekkel összefüggő jogviták elbírálására a Felek alávetik magukat az illetékes jogi szerveknek.
  6. Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlap, illetve, a Szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ez a rendelkezés nem érinti a webáruházban történő vásárlás során már létrejött szerződések alapján fennálló jogviszonyok tartalmát.
  7. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával együtt elfogadja és elismeri az Üzemeltető adatvédelmi nyilatkozatát is, amely a honlapon bárki számára szabadon hozzáférhető és megismerhető.
  8. Az Üzemeltető által fenntartott kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A www.equusline.hu honlapon található kiszállítási árak azonban nem érvényesek a Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítások esetén. Minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére, hogy a rendszer automatikus visszaigazolást is küldhet, külön szállítási megállapodás részét képezheti.
  9. Az Üzemeltető nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a webáruházhoz való internetes csatlakozás miatt következett be!
  10. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a webáruház működtetését mindig az aktuális érvényben lévő törvényi szabályozásnak megfelelően végzi.
  11. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.) számú Korm. rendelet szabályai az irányadók.
  12. A Szolgáltató által a honlapon közzétett, a Szolgáltató cégének, anyacégének logója, valamint az általa forgalmazott termékek logója, továbbá a honlap  tartalma – különös tekintettel annak domain nevére, a honlapon alkalmazott szerkesztési elvekre, eljárásokra,  a honlap külső arculatára – illetve a Szolgáltató által alkalmazott szlogenek, továbbá a honlapon a Szolgáltató által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag szerzői jogi, védjegyoltalmi illetve iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás. Ezen alkotások a Szolgáltató, annak tulajdonosa szellemi tulajdonát képezik vagy azok felhasználására a Szolgáltató szerzett jogot. Az előbbi felsorolt tartalmak a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatához a Szolgáltató hozzájárul, azonban minden olyan felhasználás, mely ezen mértéket meghaladja, így különösen a kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítés, valamint többszörözés a Szolgáltatónak, vagy ha a szellemi tulajdonjog jogosultja eltérő személy, akkor a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában nem használhatók fel.
  13. Az equusline.hu domain név a Szolgáltató javára bejegyzett domain név, amelynek alkalmazása, felhasználása a Szolgáltatóra történő hivatkozás kivételével csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Mosonmagyaróvár, 2014-08-01

sk_SKSlovak