VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZMLUVY NA DIAĽKU

Sme radi, že vás môžeme privítať ako zákazníka spoločnosti Ab-Original Kft. Pred zadaním objednávky si pozorne prečítajte nasledujúce informácie:
 1. ÚČEL VŠEOBECNÝCH NÁKUPNÝCH PODMIENOK
  1. Táto zmluva upravuje právny vzťah medzi kupujúcim ako kupujúcim webovej stránky Equusline spoločnosti Ab-Original Kft a predávajúcim ako predávajúcim tovaru, spoločnosťou Ab-Original Kft (cgj.: 08-09-009998; sídlo: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 31.; v zastúpení: Csaba Fazekas, konateľ).
  2. Na základe tejto zmluvy kupujúci a predávajúci (Ab-Original s.r.o.) uzatvárajú zmluvu o predaji tovaru prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (internet, e-mail).

  Podrobnosti o predávajúcom: Ab-Original Kft

  Názov: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 31
  Telefón: 06 30 226 9956
  e-mail: info@equusline.hu
  web: www.equusline.hu
  daňové číslo: 12750441-2-08
  číslo bankového účtu: Sporiteľské družstvo Duna 58600252-11138659
  registračné číslo spoločnosti: 08-09-009998
 2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, PODMIENKY:
  1. Nákup v internetovom obchode Ab-Original Kft (www.equusline.hu) je možné uskutočniť elektronicky (t. j. e-mailom a online) zaslaním objednávky v maďarskom jazyku. Objednávky zaslané poštou nemôžeme prijímať.
  2. V obchode môže nakupovať každý, kto akceptuje tieto všeobecné nákupné podmienky a všeobecné zmluvné podmienky a súhlasí s ich dodržiavaním.
  3. Informácie o spôsobe uzavretia zmluvy a potrebných technických krokoch nájdete v týchto všeobecných nákupných podmienkach a vo všeobecných podmienkach a informáciách na našej webovej stránke.
  4. Tento dokument sa nezakladá, uzatvára sa len v elektronickej forme, nie je to písomná zmluva, je napísaný v maďarskom jazyku, neodkazuje na kódex správania. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa fungovania internetového obchodu, procesu objednávania a doručovania nás prosím kontaktujte na uvedených kontaktných údajoch. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na webovú stránku poskytovateľa služieb www.equusline.hu a jeho subdomény a spoludomény. Tieto VOP sú trvalo k dispozícii na www.equusline.hu na podstránke s podmienkami používania na webovej stránke.
 3. PREZENTOVANÉ PRODUKTY
  1. Podrobné informácie o vlastnostiach výrobkov nájde kupujúci na informačnej stránke konkrétneho výrobku. Spoločnosť Ab-Original Ltd. nenesie zodpovednosť za prípadné nepresnosti v popisných informáciách. Tento internetový obchod distribuuje prémiové krmivo pre kone vyrobené v Španielsku. Obrázky zobrazené na produktoch sú len ilustračné a môžu sa líšiť od skutočnosti. Naše ceny sú brutto a zahŕňajú DPH. Tovar vám môže byť doručený domov / odoslaný na vašu adresu / zaslaný kuriérom / bankovým prevodom vopred. Uvedené ceny nezahŕňajú náklady na doručenie alebo dobierku (okrem prípadov, keď je to výslovne uvedené).
  2. Kúpna cena je vždy uvedená hrubá cena za vybraný tovar a jeho balenie vrátane zákonom stanovenej výšky DPH.
 4. ZÁRUKA, GARANCIA:
  1. Všetok tovar je prvotriedny.
  2. Predávajúci ručí za stav ním predávaného tovaru vzhľadom na jeho povahu len do doby doručenia zásielky. Predávajúci neručí za škody spôsobené nesprávnym skladovaním alebo používaním.
  3. Záručná zodpovednosť predávajúceho sa riadi Občianskym zákonníkom a vládnym nariadením č. 17/1999 (II.5.).
  4. Predávajúci vymení zakúpené výrobky len vtedy, ak sa preukáže, že ich kvalita nezodpovedá kvalite uvedenej na stránke.
 5. OBJEDNÁVKA A DODÁVKA
  1. Odoslaním objednávky v internetovom obchode spoločnosti Ab-Original Kft www.equusline.hu každý zákazník vyhlasuje, že súhlasí s týmito všeobecnými nákupnými podmienkami a je oboznámený s postupom objednávania, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou VOP.
  2. Objednávky môžete zadávať na webovej stránke alebo priamo e-mailom.
  3. Všetky objednávky budú potvrdené e-mailom. Je možné aj telefonické sledovanie. Ak kupujúci nedostane potvrdenie do 96 hodín od odoslania objednávky, je zbavený svojich zmluvných záväzkov. Balíky budú odoslané kuriérskou službou čo najskôr. Nákup sa považuje za prijatý len vtedy, ak kupujúci úplne vyplní polia na stránke s osobnými údajmi. Spoločnosť Ab-Original Ltd nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesplnením tejto povinnosti alebo za technické problémy, ktoré môžu vzniknúť počas procesu.
  4. Pred dodaním Ab-Original Ltd oznámi zákazníkovi dátum odoslania. Kupujúci je zodpovedný za to, že zásielka bude doručená v lehote uvedenej v e-maile.
  5. Ak zásielka nebude vyzdvihnutá počas prvého doručenia, kuriérska služba túto skutočnosť oznámi zákazníkovi, kontaktuje ho na telefónnom čísle uvedenom v objednávke a zásielku doručí v dohodnutom čase. Spoločnosť Ab-Original s.r.o. sa pokúsi o opätovné doručenie po uplynutí tejto lehoty až po zaplatení všetkých nákladov, ktoré vznikli v dôsledku neúspešného doručenia. Kuriérska služba doručí zásielku na doručovaciu adresu uvedenú zákazníkom v pracovnom čase od 8.00 do 16.00 hod.
  6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku v čase doručenia a v prípade úplného doručenia podpísať potvrdenie o prevzatí. Potom už nemôžeme prijímať žiadne sťažnosti na chyby.
 6. PRÁVO NA NÁKUP Právo na nákup možno uplatniť v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 7. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
  1. Nákup v internetovom obchode Ab-Original Kft predpokladá, že zákazník pozná a akceptuje možnosti a obmedzenia internetu, najmä pokiaľ ide o technický výkon a chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť.
  2. Spoločnosť Ab-Original Ltd nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z príčin uvedených v neúplnom zozname príčin nižšie:
   1. Zverejnenie alebo zneužitie akýchkoľvek údajov odoslaných a/alebo prijatých na internete tretími (neoprávnenými) stranami.
   2. akákoľvek porucha v internetovej sieti, ktorá znemožňuje alebo oneskoruje plynulú prevádzku internetového obchodu a nákup.
   3. akákoľvek porucha na komunikačných linkách alebo prijímacom zariadení.
   4. Strata akýchkoľvek údajov.
   5. Akýkoľvek softvér, ktorý nefunguje správne.
   6. Dôsledky akéhokoľvek zlyhania programu, neobvyklej udalosti alebo technickej chyby.
  3. Spoločnosť Ab-Original s.r.o. môže zmeniť akúkoľvek cenu alebo časové obdobie. Zmena nadobudne účinnosť - automaticky - po dátume zverejnenia vo webovom obchode Ab-Original Kft. Zmena ceny po odoslaní objednávky nemá vplyv na kúpnu cenu uvedenú v zmluve.
  4. Akákoľvek zmena nadobudne účinnosť v čase jej zverejnenia online vo webovom obchode spoločnosti Ab-Original Ltd. Každý účastník, ktorý nesúhlasí s úpravou pravidiel, musí prestať nakupovať. Táto zmena a doplnenie sa nevzťahuje na nevybavené objednávky.
  5. Spoločnosť Ab-Original s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním tovaru. Kupujúci výslovne berie na vedomie, že tovar, na ktorý sa vzťahujú tieto všeobecné podmienky, určený na ľudskú spotrebu NIE JE SUBJEKTOM, sa môžu používať len pre určené druhy zvierat. Vzhľadom na potenciálnu škodlivosť výrobkov pre ľudský organizmus žiadame kupujúcich, aby ich starostlivo uchovávali mimo dosahu detí a nepovolaných osôb (napr. starších osôb, osôb so zníženou duševnou schopnosťou, zvierat atď.) a zabránili k nim prístupu. Spoločnosť Ab-Original s.r.o. nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
  6. Spoločnosť Ab-Original s.r.o. môže kedykoľvek zmeniť podmienky nákupu v medziach stanovených zákonom, a to bez predchádzajúceho upozornenia a bez povinnosti zdôvodniť správnosť svojho rozhodnutia.
 8. OSOBNÉ ÚDAJE
  1. Osobné údaje účastníkov sa budú používať v súlade s ustanoveniami zákona LXIII z roku 1992 o ochrane osobných údajov a zverejňovaní údajov verejného záujmu a zákona CVIII z roku 2001 o elektronickom obchode. Všetci účastníci majú právo na prístup, opravu alebo vymazanie akýchkoľvek alebo všetkých informácií, ktoré poskytli.
  2. Ab-Original Ltd uchováva údaje zákazníkov na účely plnenia zmluvy a následného preukázania podmienok zmluvy a odovzdáva ich prípadným subdodávateľom. Subdodávatelia nie sú oprávnení uchovávať, používať ani poskytovať osobné údaje poskytnuté spoločnosťou Ab-Original Ltd žiadnej inej osobe.
  3. Ak nie je uvedené inak, spoločnosť Ab-Original Ltd vás bude informovať o svojich akciách a novinkách na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke. Prijatím týchto podmienok zákazník automaticky súhlasí so zasielaním takýchto e-mailov spoločnosťou Ab-Original Ltd, Equimins. Zákazník berie na vedomie, že predchádzajúci súhlas sa považuje za udelený pri zadaní alebo registrácii objednávky v internetovom obchode predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek bez uvedenia dôvodu písomne požiadať predávajúceho na jeho e-mailovú adresu, aby mu v budúcnosti takýto newsletter nebol zasielaný.
 9. FAKTÚRA A PLATBA
  1. Na základe údajov poskytnutých zákazníkom vystaví spoločnosť Ab-Original s.r.o. každému zákazníkovi faktúru, ktorú zašle zákazníkovi.
  2. Faktúru nemôžeme dodatočne zmeniť.
  3. Minimálna hodnota objednávky: 5000,-Ft, potom sa postaráme o náklady na doručenie. V opačnom prípade sú náklady na doručenie 400 HUF brutto. Platbu je možné uskutočniť na dobierku alebo bankovým prevodom na náš bankový účet po potvrdení. V prípade bankového prevodu budú zásielky odoslané našim zákazníkom ihneď po prijatí platby.
  4. Objednávky je možné vybaviť len vtedy, ak sa bankový prevod uskutoční v lehote na úhradu po potvrdení. Ak bankový prevod nebude prijatý do termínu platby uvedeného v potvrdení alebo do troch dní od žiadosti, objednávka sa automaticky zruší.
  5. Spôsoby platby:
   1. Platba vopred: ak ste si ako spôsob platby vybrali bankový prevod, vykonajte prevod na číslo bankového účtu, ktoré vám bolo zaslané v potvrdzujúcom e-maile. Do poľa pre komentár k prevodu uveďte referenčné číslo objednávky. Balík budeme môcť odoslať až po pripísaní prevedenej sumy na náš účet. Pri prevzatí tovaru sa neúčtujú žiadne dodatočné poplatky. Pri prevode vždy uveďte číslo objednávky do poľa správy.
   2. Dobierka: v prípade nákupu na dobierku je potrebné zaplatiť kuriérovi v hotovosti pri prevzatí zásielky spolu s nákladmi na doručenie pri prevzatí tovaru.
  6. Poplatky za doručenie v prípade domácich dodávok: poplatok za doručenie je 1550 HUF brutto, čo zahŕňa poplatok za doručenie.
  7. Doručenie zdarma: ak hodnota objednávky presiahne 25.000,- HUF brutto, doručenie je bezplatné. Ak hodnota objednávky presiahne 25 000 €, balíky budú doručené kuriérskou službou na uvedenú adresu doručenia v pracovných dňoch medzi 8. a 16. hodinou. Balík obsahuje faktúru. Faktúra slúži aj ako záručný list. Pred doručením zásielky kuriérom ju skontrolujte a ak zistíte akékoľvek poškodenie výrobkov, požiadajte o spísanie protokolu a zásielku nepreberajte. Následné sťažnosti bez nahlásenia nemôžeme prijať!
  Poplatky za prepravu do zahraničia: poplatky a podmienky doručenia mimo Maďarska nie sú zahrnuté v tomto systéme. Náklady na doručenie tovaru objednaného zo zahraničia závisia od krajiny určenia a dobierka nie je všade dostupná. V prípade objednávok zo zahraničia vás budeme kontaktovať e-mailom s presnými podmienkami. Ak podmienky nie sú vhodné, je možné objednávku zrušiť.
 10. SMEROVANIE VPRAVO Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito nákupnými podmienkami, majú prednosť platné maďarské právne predpisy.
 11. OSTATNÉ USTANOVENIA Tieto podmienky sú účinné od 01.08.2014. Táto zmluva sa vzťahuje na všetky právne vzťahy uzatvorené po 01.08.2014. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na právne vzťahy uzatvorené pred 01.08.2014 a stále platné.
sk_SKSlovak